4. Góra Piwniczna w Pierzchnicy

GPS: 50º41'49''N 20º45'29''E
W Pierzchnicy przy drodze na Osiny można zobaczyć wzgórze, całe pokryte ziemnymi piwnicami. Najstarsze powstały ponad 200 lat temu, gdy Pierzchnica była jeszcze miastem. Pierzchnica podupadła po powstaniu styczniowym i straciła prawa miejskie. Piwnice zostały zbudowane z kamienia. Mają kolebkowe sklepienia i po około 4 m długości i 3 m szerokości. Są wpisane do rejestru zabytków jako obiekt z II połowy XIX wieku, choć badający je Paweł Kossakowski stwierdził, że są wcześniejsze, gdyż były zaznaczone na austriackiej mapie zachodniej Galicji. Dlaczego dawni mieszczanie budowali piwnice poza miastem? Po prosu leżało ono na podmokłym i piaszczystym terenie, co uniemożliwiało podpiwniczenie domów. Piwnice budowali więc na gruncie wspólnym na wzgórzu nad rzeczką. Dawne piwnice służyły głównie do przechowywania ziemniaków, a także warzyw i owoców.
In Pierzchnica by the road to Osiny one can see the hill, entire covered with earth basements. The oldest ones were created over 200 years ago, when Pierzchnica was still a town. Pierzchnica fell into decline after the January uprising and it lost a town charter. The basements were built of stone. They have the barrel vaults and they are about 4 m  long and 3 m wide. They entered the list of vintage buildings as the object from the second half of the 19th century, although Paweł Kossakowski examining them stated that they were earlier, because they were marked on the Austrian map of the west Galicia. Why did the burgesses build the basements outside the town? It was just situated on the boggy and sandy area, which made the houses basement impossible. Therefore, they built the basements on the shared land on the hill by the small river. The old basements were used mainly for storing potatoes, as well as vegetables and fruit.

In Pierzchnica, bei dem Weg nach Osiny, kann man den Hügel, der mit den Erdkeller bedeckt ist. Die älteste entstanden vor über 200 Jahren, wann Pierzchnica noch eine Stadt war. Pierzchnica sank nach dem Aufstand Styczniowe und verlor die Stadtrechte. Die Keller wurden aus Stein gebaut. Sie haben die Tonnengewölbe und sind 4 m lang und 3 m breit.Sie sind ins Register der Sehenswürdikeiten als ein historisches Objekt aus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts eingeschrieben, obwohl der Ermittler Paweł Kossakowski erklärt hat, dass sie früher entstanden sind, weil sie auf der Landkarte des westlichen österreichischen Provinz Galizien markiert wurden. Warum bauten die alte Bürger die Keller ausser der Stadt? Sie lag einfach auf dem feuchten und sandigen Boden. Die Keller waren also  auf dem gemeinsamen Grund auf dem Hügel beim Fluss gebaut. Ehemalige Kellern waren hauptsächlich für die Lagerung von Kartoffeln, Gemüse und Obst verwendet.