2. Rynek górny i dolny

GPS: 50º56'27''N 20º57'26''E
Bodzentyn posiada dwa rynki: Górny i Dolny (Plac Żwirki). To ślad dawnego, układu urbanistycznego miasta, które powstało około 1355 roku  jako ośrodek administracyjny dóbr biskupów krakowskich.  Zespół starszy – Rynek Górny -  został wytyczony zaraz po nadaniu praw miejskich dla Bodzentyna w II połowie XIV wieku. W planie zbliżony jest do kwadratu, z którego narożników wychodzą po dwie ulice, dawniej otoczone murami. Rozwój miasta i konieczność jego powiększenia sprawił, że w XIX wieku w Bodzentynie powstało nowe miasto  na wschodzie wraz ze swym Rynkiem tak zwanym Dolnym Rynkiem. Zlokalizowano go wzdłuż kilku ulic wylotowych i dawniejszych dróg gospodarczych. W odróżnieniu od zwartej i regularnej zabudowy starego miasta, nowe charakteryzowała chaotyczna i luźna zabudowa.  Dziś  Rynek Dolny to centrum handlowe miasta. Stąd rozchodzą się drogi do największych miast województwa świętokrzyskiego: Kielc, Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. Rynek Górny zlokalizowany w jego środku park zieleni, który jednakże wymaga przebudowy i nowego zagospodarowania. W 1954 roku w Rynku Górnym został założony park. 
Bodzentyn has two markets: Upper and Lower (Square of Żwirko). It is a mark of the former urban planning arrangement which came into being in about 1355 as the administrative centre of Cracow bishops' estate. The older complex – the Upper Market - was marked out right after granting a town charter for Bodzentyn in the second half of the 14th century. In the plan it is similar to a square, from its corners two streets start, in the past surrounded by walls. The development of the town and the need to enlarge it, caused that in the 19th century in Bodzentyn a new town came into existence in the east together with its Market, so-called the Lower Market. It was localized along a few outlet streets and older farm roads. Unlike the dense and regular housing of the old town, the new town had a chaotic and well-laid-out  housing development. Today the Lower Market is the shopping centre of the town. From here the roads run to major towns of the Świętokrzyskie province: Kielce, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski and Starachowice. In the centre of theUpper Market there is a green area which, however,  requires the reconstruction and new developing. In 1954 a park was established in the Upper Market.
Bodzentyn hat zwei Märkte: Górny und Dolny (Plac Żwirki). Das ist eine Spur des alten Planes der Stadt, die ca. 1355 als ein Verwaltungszentrum der Bischofsgüter entstand.      Der ältere Komplex – Rynek Górny – wurde gleich nachdem Stadtrecht in der zweiten Hälfte des 14. Jh. gegeben wurde ausgesteckt.   Auf dem plan ähnelt er dem Quadrat, aus dessen Winkeln zwei Straßen ausgehen, früher mit Mauern umkreiselt.  Die Stadtentwicklung und die Notwendigkeit ihrer Vergrößerung fuhren dazu, dass im 19. Jh. eine neue Stadt in  Bodzentyn entstand, am Osten mit ihrem Markt, dem sog. Dolny Rynek.  Er wurde entlang ein Paar Straßen und früheren Wirtschaftsstraßen errichtet. Anders als bei dem alten dichten und regulären Bau, war der neue chaotisch und locker.  Heute ist Rynek Dolny das Handelzentrum der Stadt. Aus diesem Punkt strecken sich die Wege zu den größten Städte der Heiligkreuzwoiwodschaft: Kielce, Skarżyska Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego i Starachowic. Rynek Górny und die in seinem Zentrum sich befindende Park benötigen eines Umbaus und Neubewirtschaftung.  Im 1954 im Rynek Górny wurde ein Prk errichtet.