8. Kościół we Wzdole Rządowym

GPS: 50º58'40''N 20º52'56''E
Kościół jest pięknie położony i dominuje nad okolicą. Pierwszy kościół drewniany wzniesiono tu jeszcze przed rokiem 1357 r. Obecny zbudowano w 1687 r. Był to kościół „piękny murowany, sklepiony z wysoką wieżycą”, jak pisał ksiądz Jan Wiśniewski. Barokowy kościół był konsekrowany w 1710 roku przez biskupa Kajetana Łubieńskiego. Kościół obecnie jest pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W latach 1939-1945 kościół został rozbudowany i ponownie konsekrowany w 1961 r. Przebudowa zatarła jego cechy stylowe. Kościół składa się z trójprzęsłowej nawy i prezbiterium, od zachodniej strony do nawy przylega czworoboczna wieża, przechodząca na trzeciej kondygnacji w ośmiobok. Od północy do nawy dobudowana jest kaplica, zaś od południa nowa kruchta. Wnętrze nawy i kaplicy nakryte jest sklepieniem kolebnkowo-krzyżowym. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1696 roku, zaś w kaplicy – XVII wieczny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej , zwanej Madonna Wzdólską. Obraz nakryty jest sukienką i koronami z 1700 roku. W kronice parafialnej znajduje się między innymi opis pacyfikacji Michniowa przez hitlerowców w dniach 12 i 13 VII 1943 roku.
The church is beautifully located and dominates over the surroundings. The first wooden church was built here before the year 1357. The present one was built in 1687. It was a church 'beautiful, brick, vaulted with a high turret' as the priest Jan Wiśniewski wrote. The baroque church was consecrated in 1710 by the bishop Kajetan Łubieński. The church at present is dedicated to the Assumption of the Holiest Maria the Virgo. In the years 1939 - 1945 the church was extended and again consecrated in 1961. The reconstruction erased his style features. The church consists of the three-span nave and the chancel, from the western side the nave is fitted tight by the four-sided tower, changing into the octagon on the third storey. From the north the chapel adjoins the nave, whereas from the south the new porch. The inside of the nave and the chapel is covered with the cloister-cross vault. In the high altar there is the holy picture of the Assumption of the Holiest Maria the Virgo from 1696, whereas in the chapel – the 17th century holy picture of the Scapular Mother of God, called Wzdólska Madonna. The holy picture is covered with the dress and crowns from 1700. In the parish chronicle there is, among others, a description of the pacification of Michniów by the Nazis on 12th and 13th July, 1943.
Die Kirche ist malerisch gelegen und überragt die ganze Gegend. Die erste Holzkirche wurde hier noch vor 1357 errichtet. Die jetzige wurde im 1687 gebaut. Das war eine „schöne, gemauerte, gewölbte Kirche, mit hohem Turm“, wie der Priest Jan Wiśniewski schrieb.  Die barocker Kirche war 1710 vom Bischof Kajetan Łubieński konsekriert.  Das ist heute die Kirche zur Mariä Aufnahme in den Himmel.  In Jahren 1939-1945 die Kirche wurde ausgebaut und in Jahre 1961 wieder konsekriert.  Der Umbau hat ihre Stilmerkmale weggenommen.   Die Kirche besteht aus Dreijochkirchenschiff und dem Chorraum, auf der Westseite stößt ein viereckiger Turm, der am dritten Stock ins Achteck übergeht, an den Schiff an.  Am Norden ist einen Schrein an den Schiff gebaut, am Süden dagegen eine neue Vorhalle. Das Innere des Schiffes und des Schreins ist mit Fächergewölbe. Im Hauptaltar befindet sich das Bild der Mariä Aufnahme in den Himmel aus 1696, im Schrein dagegen – das Bild Skapuliergottesmutter aus 17. Jh., die man Madonna Wzdólska nannte. Das bild ist mit einem Kleid und Krönen aus 1700 bedeckt. In der Pfarrchronik gibt es u. a. eine Beschreibung der Pazifisierung in Michniow von Hitlertruppen am 12. und 13. Juli 1943.