1. Zamek

GPS: 50º47'50''N 20º27'36''E
Zamek Królewski wybudowany na jednym z najwyższych w okolicy wzniesień, skalistym wzgórzu dewońskim (367 m.n.p.m). został wzniesiony około 13000 r. a następnie rozbudowany w XV w. Podzielony na dwie części: zamek właściwy z dwiema charakterystycznymi, cylindrycznymi wieżami z kamienia oraz zamek niższy pełniący funkcje gospodarcze. Legenda głosi, iż studnia na dziedzińcu połączona była z kościołem na Karczówce, zaś lochy zamkowe kryły ogromne skarby. Zamek pełnił różne funkcje: był rezydencją królowych (m in. Bony), więzieniem stanu, siedzibą skarbca koronnego, mieszkaniem starostów Chęcińskich. Odbudowana wieża jest udostępniana turystom jako punk widokowy. Roztacza się stąd niepowtarzalny widok na całą okolicę.
Jak mówią okoliczni mieszkańcy o północy na murach zamku pojawia się „biała dama” – postać Królowej Bony, która przechadza się z pochodnią. Na zamku organizowane są turnieje rycerskie, pikniki i inne imprezy.
The Royal Castle built on one of the highest in the surroundings hills, a Devonian rocky hill (367 metres above sea level). It was erected in about 1300 and then extended in the 15th century. Divided into two parts: the real castle with two characteristic, cylindrical towers made of stone and the lower castle performing economic functions. The legend says that the well in the courtyard was connected with the church on Karczówka, and the castle dungeons hid huge treasures. The castle performed different functions: it was a residence of queens (among others of Bona), a prison of the state, a house to the royal treasures, home of Chęciński district administrators. The rebuilt tower is available for tourists as a beauty spot. From here there is a unique view of the entire surroundings. As the local residents say, at midnight on the castle walls a 'white lady' appears – the figure of Queen Bona, which is strolling with a burning torch. Knights tournaments, picnics and other events are held on the castle.
Ein auf einer der höchsten Erhebungen in der Gegend, auf einem devonischen Hügel (367 m. ü. NHN) Königsschloss wurde ca. 1300 gebaut und weiterhin im 15. Jh. ausgebaut. Geteilt in zwei Teile: den eigentlichen Schloss mit zwei charakteristischen zylindrischen Türmen aus Stein und kleinerer Schloss, der Wirtschaftsfunktionen ausfüllte.  Der Legende nach sollte der Brunnen mit der Kirche auf Karczówce verbunden werden und im Kerker sollten große Schätze gelagert werden.  Der Schloss erfüllte verschiedene Funktionen: war die Residenz der Königinnen (u. a.   Bona), Staatsgefängnis, der Sitz des Kronentresor, die Wohnung Chęciner Starosten.   Der wieder errichtete Turm ist für Touristen als ein Aussichtspunkt offen.   Die Aussicht über die ganze Gegend ist herrlich.
Die lokalen Bewohner sagen, dass um Mitternacht auf den Schlossmauern eine weiße Dame auftaucht – die Gestalt der Königin Bona, die mit einem Fackel wandert. Auf dem Schloss organisiert man Ritterturniere Picnics und andere Veranstaltungen.