3. Jaskinia Raj

GPS: 50º49'31''N 20º29'52''E
Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zachwyca bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej i stanowisko archeologiczne. Od 1972 roku udostępniona została dla ruchu turystycznego wyłącznie pod opieką przewodnika. Jest to jaskinia o rozwinięciu poziomym, można ją zwiedzać bez posiadania specjalnych umiejętności. Trasa jest oświetlona elektrycznie i przystosowana do zwiedzania przez grupy wycieczkowe.
The Paradise Cave is one of the most known tourist attractions in the Świętokrzyskie Mountains and is one of the most beautiful karstic caves in our country. It delights people with the affluence and diversity of calcite dripstone formations. There are clusters of stalactites with their density unique in the world. The cave was acknowledged as a reserve of inanimate nature and an archeological spot. Since 1972 it has been made available to the tourist traffic only with a tour guide. This is a cave with a horizontal development, you can visit it without any special skills. The route is electrically lit and it is adapted for visiting by trip groups.  
Die Höhle Raj ist einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten des Heiligkreuzgebirges und eine der schönsten Karsthöhlen im Lande.  Sie begeistert mit ihrem Reichtum und Verschiedenheit der Calcittropfformen. Treten hier Sammlungen der Stalaktiten in der nirgendwo anders beobachteten Dichte.  Die Höhle wurde als ein Schutzgebiet der nichtbelebten Natur und eine archäologische Stätte erkannt. Seit 1972 steht sie für Touristenverkehr nur unter Betreuung eines Leiters offen. Die Höhle hat eine horizontale Entwicklung, sie kann ohne besondere Fertigkeiten besucht werden.  Die Strecke ist elektrisch beleuchtet und für Gruppenbesuch geeignet.