9. Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni

GPS: 50º48'07''N 20º27'36''E
Park Etnograficzny ( Skansen) w Tokarni jest głównym obiektem Muzeum Wsi Kieleckiej, którego celem jest przede wszystkim gromadzenie, ochrona i udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa ludowego oraz popularyzacja kultury ludowej.  Muzeum zostało powołane w 1976 roku. Skansen przedstawia obiekty w naturalnych zespołach osadniczych, fragmenty wsi, w których zagrody stanowiące warsztat pracy rolnika sąsiadowały z obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak młyn, wiatrak, kuźnia. Obiekty użyteczności : kościół, karczma, dwór, apteka.
W skansenie zgromadzono przeniesione z regionu świętokrzyskiego 40 obiektów architektury drewnianej. W skansenie w Tokarni organizowane są ciekawe festyny i imprezy folklorystyczne z występami zespołów folklorystycznych, obrzędowych i folkowych,  kiermasze sztuki i rękodzieła, oraz liczne pokazy związane z codziennym życiem wsi.
The Ethnographical Park (open-air ethnographic museum) in Tokarnia is the main object of the Museum of the Kielce Village whose aim is, first of all, collecting, protection and making available the monuments of the folk culture from the area of the Świętokrzyskie Province, with special consideration to the folk construction and popularization of the folk culture. The museum was established in 1976. The open-air ethnographic museum presents objects in natural settlement complexes, fragments of villages, in which homesteads constituting the workshop of the farmer's work neighboured the buildings of the country industry, such as the mill, windmill, smithy. The public buildings: church, inn, manor house, chemist's. 40 buildings of wooden architecture from the Świętokrzyski region were gathered in the open-air ethnographic museum. Interesting festivities and folk events with performances of folklore, ritual and folk bands, fairs of the art and handicraft products, and numerous shows associated with the everyday life of the village are held in the open-air ethnographic museum in Tokarnia .
Ein ethnographischer Park in Tokarnia ist der Hauptteil des Museums Kielcer Dorfes, dessen Ziel ist v. a. die Sammlung, der Schutz und das zu Verfügung Stellen von den Denkmälern der Volkskultur auf dem Gebiet der Woiwodschaft, mit besonderem Acht auf des Volksbauwesen und die Popularisierung der Volkskultur.    Das Museum entstand im 1976.  Das ethnographische Museum stellt die Objekte in ihrer naturellen Siedlungslage, die Dorffragmente, in denen die Höfe, die die Werkstatt des Bauers waren, mit anderen Dorfwirtschaftsobjekten, wie Mühlen, Windmühlen und Eisenhämmern benachbart waren dar.    Nutzobjekte: Kirchen, Wirthäuser, ein Hof, ein Apotheke. Im Freilichtmuseum wurden 40 Objekte der Holzarchitektur, die aus der Heiligkreuzregion stammen gesammelt.   In Tokarniaer Freilichtmuseum sind interessante Festen und Folkloreevents mit Performances von ritueller und völkischen Folkloreverbänden, Kunst- und Handwerkkirmes und zahlreiche Shows, die mit dem alltäglichen Dorfleben verbunden sind.