10. Ruiny Zamku w Bolminie

GPS: 50º48'41''N 20º21'15''E
Niewielka budowla powstała w kocu XVI lub na początku XVII wieku. Bolmiński dwór został gruntownie przekształcony po pożarze w drugiej połowie XVII wieku. Być może właśnie wtedy do prostokątnej budowli dobudowano wieże w fasadzie. Później przebudowywano dwór jeszcze raz – w XIX wieku. Kres przyszedł podczas I wojny światowej, kiedy skromna rezydencja została zniszczona. Od tego czasu dwór pozostaje w formie trwałej ruiny bez dachu i podziału wnętrza. Zachowała się do dziś cała zewnętrzna architektura razem z półokrągłą basztą w fasadzie oraz obramieniami okien z XVI i XVII wieku. Dookoła dworu zachowały się wyjątkowo bujne pozostałości parku w postaci lip oraz winorośli.
The small building was established at the end of the 16th century or at the beginning of the 17th century. The Bolminski manor house was thoroughly converted after the fire at the second half of the 17th century. Perhaps just then the towers in the facade were added to the rectangular building. Later the manor house was rebuilt again – in the 19th century. The end came during the I World War, when the modest residence was destroyed. Since then the manor house has been in the state of the permanent ruin without the roof and the division of the inside. Today there is the entire outside architecture together with the semicircular tower in the facade and with the frames of the windows from the16th and the 17th century. Exceptionally luxuriant remains of the park in the form of lime trees and the grapevine are around the manor house.
Eine nicht große Gebäude entstand am Ende des 16. oder am Anfang der 17. Jh. Bolminer Hof wurde grundsätzlich verändert nach einem Brand in der zweiten Hälfte des 17 Jh. Vielleicht war es damals, dass zum rechteckigen Gebäude Türme in der Fassade hinzugebaut wurden. Später wurde der Hof noch einmal im 19. Jh. umgebaut.  Sein Ende kam während der 1. Weltkrieges, wenn die bescheidene Residenz zerstört wurde.  Seitdem bleibt der Hof eine dauerhafte Ruine, ohne Dach und Teilung des Inneren. Erhalten blieb die ganze äußere Architektur mit einem halbrunden Wehrturm in der Fassade und Fensterumrahmungen aus dem 16. Jh.  Um dem Hof herum blieben äußerst üppigen Reste eines Parks in Form von Linden und Reben.