11. Podzamcze Chęcińskie, brama, park, zameczek

GPS: 50º46'59''N 20º27'52''E
Dwór w Podzamczu chęcińskim powstał na początku XVII wieku w miejscu dawnego folwarku. Zbudował go starosta chęciński Jan Branicki, który przeniósł tu siedzibę starosty, z zamku chęcińskiego ze względu na surowość warunków i trudny dojazd. Na początku wieku XVIII wieku, gdy po odbudowie Chęcin, starosta opuścił podzamcze, dwór zaczął pełnić funkcję folwarku. Fosy zamieniono wówczas na stawy, a sam budynek dworu obronnego stał się w XIX wieku spichlerzem. W latach dwudziestych XX wieku przekazano budynki szkole rolniczej. Dwór został wówczas przebudowany. Obecnie mieści się tu Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Z dawnego założenia rezydencjonalno-obronnego pozostał główny budynek od strony południowej, oficyna od wschodu, portal okienny z herbem Gryf, resztki fosy. Wczesnobarokowy budynek dworu o wymiarach 24x8 m jest piętrowy, posiada dwa narożne kwadratowe alkierze o bokach ok. 5,5 m. W zachodnim alkierzu mieściła się kaplica. Wejście prowadzi przez skromny marmurowy portal.
W parku na południe od dworu zachowała się barokowa brama ozdobna, która była wolnostojącym łukiem triumfalnym, wzniesionym na cześć zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. Według innych źródeł brama została wybudowana znacznie wcześniej, przez starostę chęcińskiego Stanisława z Ruszczy, dla uczczenia odzyskania dla katolików kościoła franciszkańskiego w Chęcinach, zajmowanego do 1603 roku przez arian. W parku zachowała się również mająca 300 lat aleja lipowa.              
The manor house in Podzamcze Chęcińskie came into existence at the beginning of the17th century in the place of the earlier manor farm. It was built by the chęciński district administrator Jan Branicki who moved the residence of the district administrator here, from the chęciński castle because of the harshness of conditions and the difficult road. At the beginning of the 18th century, when after the reconstruction of Chęciny the district administrator left the settlement outside castle walls, the manor house functioned as the manor farm. The moats were changed then into the ponds, and the very building of the fortified manor house became the granary in the 19th century. In the 20s of the 20th century the buildings were given to the agricultural school. Then the manor house was rebuilt. At present there is the Youth Education Centre. From the former residential-defensive layout there have remained: the main building from the southern side, the outbuilding from the east, the window portal with the coat of arms Griffin, remains of the moat. The early baroque building of the manor house with the dimensions 24x8 m is multi-storey, has two corner square bedchambers with the sides of about 5,5 m. The chapel was located in the west bedchamber. The entry is through the modest marble portal.
In the park to the south of the manor house there is the baroque decorative gate which was a standalone triumphal arch, raised in honour of the victory of Sobieski near Vienna in 1683. According to other sources, the gate was built much earlier by the chęciński district administrator Stanisław from Ruszcza, to celebrate regaining the Franciscan church for Catholics in Chęciny, occupied to 1603 by Arians. In the park there is also the lime trees avenue which is 300 years old.
Der Hof in der Gegend beim Schloss (Podzamcze) entstand am Anfang des 18. Jh. an der Stelle des früheren Vorwerks. Er wurde von Chęciner Starost Jan Branicki, der den Starostsitz wegen schwerer Bedingungen und erschwerter Zufahrt von dem Chęciner Schloss hier versetzte. Am Anfang des 18. Jh., als Chęcin wiederaufgebaut wurde, verlies der Starost Podzamcze und der Hof wurde zum Vorewerk. Die Graben machte man zu Teiche und das Gebäude des Festungshofes im 19. Jh. zum Speicher wurde.  In 20er Jahren des 20. Jh. wurden die Gebäude der Landwirtschaftsschule übergeben. Der Hof wurde damals umgebaut. Jetzt befindet sich hier Jugenderziehungszentrum. Aus der alten Bestimmung als Residenz und Festung blieb nur das Hauptgebäude auf der Südseite, das Hinterhaus am Süden, Fensterportal mit Greifwappen und Resten des Grabens. Das einstockige Hofgebäude aus dem Frühbarock mit Abmessen 24x8 m hat zwei Auslüchte mit ca.  5,5 m langen Wänden. Im Westauslucht befand sich einen Schrein. Der Eingang führt durch ein bescheidenes Marmorportal.
Im Park südlich von dem Hof ist ein geschmücktes Barocktor erhalten, die ein freistehender Triumphbogen war, der den Sieg Königs Sobieski in der Schlacht von Wien im 1683 hochpreisen sollte.   Nach anderen Quellen wurde das Tor viel früher vom Chęciner Starost Stanisława von Ruszcza errichtet und sollte zum Lob des Zurückgewinnens der Franziskaner Kirche in Chęciny, die Arianen bis 1603 hielten von Katholiken.   Im Park blieb auch die 300 jährige Lindenallee.