2. Piecowisko i dymarki w Nowej Słupi

GPS: 50º51'38''N 21º04'40''E
Od ponad 40 lat, począwszy od 1967 roku u podnóża Łysej Góry w Nowej Słupi, co roku odbywa się impreza plenerowa nosząca nazwę „Dymarki Świętokrzyskie”. Główną atrakcją tego przedsięwzięcia jest uzyskiwanie żelaza metodą stosowaną w okresie rzymskim - przed dwoma tysiącami lat. Piece używane w starożytności zostały współcześnie „ochrzczone” średniowiecznym mianem „dymarek” i chociaż mają inną konstrukcję niż średniowieczne, „prawdziwe” dymarki, nazwa ta funkcjonuje m.in. za sprawą imprezy, posiadającej najdłuższą tradycję w regionie
Od dziesięciu lat prezentacje uzyskiwania żelaza na terenie tzw. „Piecowiska” w Nowej Słupi są wzbogacane o odsłony życia codziennego dawnych mieszkańców ziem polskich a nawet kontaktów z terenami Imperium Rzymskiego. Obecnie pokaz posiada charakter festynu archeologicznego prezentującego starożytne hutnictwo w bardzo szerokim kontekście wytwórczości i kultury ludów zamieszkujących teren ziem polskich w okresie rzymskim w konfrontacji z wybranymi elementami spuścizny antycznego Rzymu.    
„Dymarki Świętokrzyskie” są połączeniem historii i współczesności, są imprezą o ugruntowanej renomie i tradycji przyciągającą tysiące turystów, którzy wyjeżdżają z bagażem niezapomnianych wrażeń.
For over 40 years, starting with 1967 at the bottom of Łysa Góra in Nowa Słupia, every year an open air event is held called „Dymarki Świętokrzyskie”. The main attraction of this undertaking is to obtain the iron with the method used in the Roman times – two thousand years ago. The furnaces used in the ancient times were “baptized” in the modern times as „dymarki” and although they have a different structure than the Medieval ones, the „real” dymarki, the name is functioning, Inter alia, thanks to the event, with the longest tradition in the region.
For ten years, the presentations of obtaining the iron within so called  „Piecowisko” in Nowa Słupia have been enriched with the pictures of the daily life of the former inhabitants of the Polish land and even the contacts with the areas of the Roman Empire. Presently, the show has the nature of the archeological festival presenting ancient steel works in a very broad term, the production and culture of the peoples who inhabit the area of the Polish lands within the Romanian period in confrontation with the selected elements of the heritage of the antic Rome.       
„Dymarki Świętokrzyskie” is the combination of the history and modernity, is the event with the grounded reputation and tradition attracting thousands of tourists, who leave with lots of memories.
Seit über 40 Jahren, seit dem Jahr 1967 am Fuß des Berges Łysa Góra in Nowa Słupia findet jedes Jahr das Pleinarfest mit Name „Dymarki“ Świętokrzyskie statt. Die Hauptattraktion dieses Projekts ist die Gewinnung  des Eisens mit der Hilfe der Methode die in der Römerzeit - vor zweitausend Jahren angewandt wäre. Die Öfen, die in dem Altertum verwendet waren, haben heutzutage, die mittelalterliche Name „Dymarki“ bekommen, obwohl sie die andere Konstruktion als die mittelalterliche „echte“ Dymarki haben. Die Name funktioniert dank der Veranstaltung, die eine längste Geschichte in der Region hat.
Von zehn Jahren die Präsentationen bezüglich der Gewinnung des Eisens auf der Gelände „Piecowiska“ in Nowa Słupia sind mit dem Blick auf den Alltag der früheren Bewohner der polnischen Böden und sogar auf die Kontakte mit dem Römischen Imperium angereicht. Heutzutage die Schau hat den Charakter des archäologischen Fests, wo die alte Hüttenkunde im breiteren Kontext der Produktion und der Kultur der Völker, die auf der Gelände der polnischen Böden in der römischen Zeit wohnten mit dem ausgewählten Elementen der Erbe des alten Rom präsentiert ist.
„Dymarki Świętokrzyskie“ sind eine Kombination der Geschichte mit der Gegenwart. Sie sind ein Ereignis mit einem guten Ruf und eine guteTradition. Sie ziehen Tausende Touristen, die mit dem Gepäck der unvergesslichen Erlebnisse abreisen.